มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางสุภัตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นายนิมิตร โอ๊ดฟู นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นางสุดารัตน์ กุลวรา นักประชาสัมพันธ์

คลิก

นายพิทักษ์พงศ์ พรหมณะ นักประชาสัมพันธ์

คลิก

นางสาวเจนจิรา ปัญญาเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก