มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางภัสพร จันทร์ผง ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางธัญภัทธ์ ขากาดุก นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

นางมลพิลาส ศรีประสาท นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

นางอำพัน คาดคำฟู นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

นางสุกัญญา วีระพันธุ์พิสิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

นางน้ำทิพย์ ไชยองค์การ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิก

นางทิพยวรรณ เจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิก

นางน้ำค้าง ทะนันชัย นักวิชาการพัสดุ

คลิก

นายชัยกฤติ อินต๊ะซาว เจ้าพนักงานพัสดุ

คลิก