แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุตามระบบ egp