มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางภัทษร คำแหง ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางพนมรัก นันพนัก นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางพลอยพรรณ อุดมเดช นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา นักวิชาการศึกษา

คลิก

นายสุชาติ บินมาอน เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก

นายณัฐกฤตา ทองศรี เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก