มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นายณรงค์ ก๋องแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์

คลิก

นางรพีพร เลาหกุล ศึกษานิเทศก์

คลิก

นางอโนทัย กัญญาสาย ศึกษานิเทศก์

คลิก

นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์

คลิก

นายสมชาย มาต๊ะพาน ศึกษานิเทศก์

คลิก

นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์

คลิก

นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์

คลิก

นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ คลิก
นางสีดาวรรณ อยู่สุข เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก